choroby rogówki oka objawy

Wynik punktowy wynoszący. 5,5 dla wielu punktów, wyklucza ACTA1, podczas gdy ACTC najprawdopodobniej był genem choroby, wykazując maksymalne dawki lodowe 2,7 i 3,6 we frakcji zerowej rekombinacji z zastosowaniem odpowiednio głównych i drugorzędowych kryteriów diagnostycznych. Analiza sekwencji ACTC zidentyfikowała mutację G. T w pozycji 253 egzonu 5 skutkującą substytucją aminokwasową Ala295Ser (Figura 1b). Mutacja była zlokalizowana na haplotypie kosegregującym z chorobą (Figura 1a). Obecność mutacji potwierdzono testem cięcia enzymem restrykcyjnym Ssp1. Wszystkie zmutowane allele trawiono zgodnie z oczekiwaniami, pozostawiając nienaruszone allele typu dzikiego (dane nie pokazane). Aby wykluczyć możliwość, że zidentyfikowana mutacja jest powszechnym polimorfizmem, 300 chromosomów od zdrowych osobników badano przez sekwencjonowanie i rozszczepienie Ssp1 (150 chromosomów) lub samo rozszczepienie Ssp1 (150 chromosomów). Nie zidentyfikowano żadnych odmian sekwencji, potwierdzających wcześniejsze badanie chromosomów 870 przez analizę SSCP eksonu 5 (24). Jest to zgodne z obserwacją, że (3-aktyna-serce jest wysoce konserwatywna podczas ewolucji, w tym aminokwasu Ala295, który jest konserwowany u 19 różnych gatunków (25). Podsumowując, znaleziono silne dowody na to, że podstawienie Ala295Ser było chorobą wywołującą chorobę i że ACTC jest ósmym genem FHC. Ekspresja mutacji aktyny w tej rodzinie dała wrażenie wysoce penetrantowej choroby o różnych fenotypach i różnym wieku zachorowania. Tylko jedna osoba (III-3, wiek 28 lat) z 13 członków rodziny niosących zmutowany allel była niepenetarna, a zachorowalność była niska, ponieważ tylko 3 z 13 członków rodziny niosących zmutowany allel mieli objawy choroby. Dyskusja Silnie konserwowane aktyny są głównymi składnikami cienkich włókien w mięśniowym sarkomerze. Angażują się w wytwarzanie siły w sarkomerach i przenoszą siły z sarkomeru do otaczającej syncytium. Zgodnie z jej rolą funkcjonalną, aktyna ma bezpośredni wpływ na polipeptyd o grubym filamentu (ciężki łańcuch a-miozyny), inne polipeptydy cienkowarstwowe (łańcuchy lekkie, troponina I, y-tropomiozyna) i polipeptydy kotwiczące (aktynyna). dystrofina) (26-29). Zidentyfikowana substytucja Ala295Ser zlokalizowana jest na powierzchni aktyny w pobliżu przypuszczalnego miejsca wiązania miozyny (28) (Figura 3). Łańcuch boczny alaniny 295 znajduje się w dolinie powierzchniowej utworzonej przez polarne i hydrofobowe atomy leżące między wystającymi naładowanymi resztami aktyny, w tym argininą 147, która tworzy zewnętrzną krawędź miejsca wiążącego aktynę / miozynę. Wprowadzenie polarnej grupy hydroksylowej seryny może zakłócać topologię powierzchni, prowadząc do osłabionego wiązania miozyny
[hasła pokrewne: żółty stolec, kątnica jelita grubego, serwatka z mleka owczego ]