Użyteczność genotypu apolipoproteiny E w diagnostyce choroby Alzheimera ad

Jeśli żaden z nich nie był zastosowany, badacze centrum określili, w jaki sposób została postawiona diagnoza pośmiertna. Genotyp APOE
Genotypy APOE genomowego DNA z krwi lub innych tkanek określono w każdym centrum zgodnie ze standardowym protokołem, w którym DNA zostało zamplifikowane przez reakcję łańcuchową polimerazy (PCR), jak opisano w Hixson i Vernier.25 Wyciągi z surowego DNA z osadzonych w parafinie skrawki przygotowano w sposób opisany przez De Souza i wsp. 26 i zastosowano do reakcji izotypowania restrykcyjnego z fragmentami APOE99 w pojedynczym laboratorium na Duke University. Próbki, które nie mogły być genotypowane za pomocą tej metody, zostały ponownie przetestowane za pomocą drugiego protokołu PCR genotypowania APOE, który oddzielnie amplifikuje dwa specyficzne dla allelu miejsca restrykcyjne HhaI.12 Zamrożone tkanki poddano obróbce i genotypowano, jak opisano wcześniej.9
Analiza statystyczna
Rozpoznania kliniczne zostały zakwalifikowane jako prawdopodobna lub możliwa choroba Alzheimera1 lub inne rodzaje demencji. Patologiczne diagnozy zostały sklasyfikowane jako choroba Alzheimera lub inne przyczyny demencji. Patologiczna definicja choroby Alzheimera obejmowała określoną, prawdopodobną lub możliwą chorobę Alzheimera jako diagnozę pierwotną23,24 i określoną lub prawdopodobną chorobę Alzheimera23 jako diagnozę wtórną. Pacjenci z wariantem choroby Alzheimera w ciele Lewy ego27 uważani byli za chorujących na chorobę Alzheimera, podczas gdy osoby z rozpoznaniem rozlanej choroby Lewy ego 28 zostały zaklasyfikowane jako mające inne rodzaje demencji.
Diagnoza kliniczna choroby Alzheimera i obecność allelu .4 APOE zostały wykorzystane jako testy w tabelach kontyngencji dwa na dwa w celu określenia czułości (odsetek pacjentów z patologicznie potwierdzoną chorobą Alzheimera, którzy spełnili kryteria kliniczne choroby Alzheimera lub którzy posiadał allel .4 APOE) i swoistość (odsetek pacjentów z innymi demencjami, którzy nie spełniali kryteriów klinicznych choroby Alzheimera lub którzy nie mieli allelu .4 APOE) .9 Obliczono również ogólną czułość i swoistość, gdy kliniczne kryteria i genotyp APOE zastosowano sekwencyjnie, najpierw identyfikując pacjentów z prawdopodobną lub możliwą chorobą Alzheimera na podstawie kryteriów klinicznych, a następnie stosując wyniki genotypowania APOE .30
Zastosowaliśmy model logistyczno-regresyjny o mieszanych efektach, 31 z terminem efektów losowych 32, 33 dla ośrodków wnoszących wkład i terminami efektów stałych dla wieku, płci i każdej diagnozy klinicznej, aby oszacować prawdopodobieństwo wstępnego potwierdzenia patologicznie potwierdzonej choroby Alzheimera. Oceniliśmy prawdopodobieństwa po teście dla każdego pacjenta, dodając termin ustalony dla genotypu APOE. Modele zostały wykorzystane do wygenerowania krzywych charakterystyki pracy odbiornika 34, wykreślając czułość w stosunku do wyników fałszywie dodatnich (lub – specyficzność) w 12 arbitralnych punktach odcięcia, od 0,1 do 0,975. Te punkty odcięcia reprezentowały rozkład prawdopodobieństw dla patologicznej diagnozy choroby Alzheimera na podstawie diagnozy klinicznej skorygowanej o wiek, płeć, rasę lub grupę etniczną i centrum, najpierw bez genotypu APOE, a następnie z nim. Porównano powierzchnie pod krzywymi 35, a różnice obliczono z 99-procentowymi przedziałami ufności.
Wyniki
Chociaż dane dotyczące 3177 pacjentów zostały sprawdzone pod kątem kwalifikowalności, żadna diagnoza kliniczna nie była dostępna dla 252 (8 procent) i żadna patologiczna diagnoza nie była dostępna dla 143 (5 procent)
[przypisy: sklerodermia, amiodaron, Choroba Perthesa ]
[hasła pokrewne: baclofen alkoholizm, badanie trus, badanie żywej kropli krwi wrocław ]