polipy w nosie domowe sposoby ad 6

Kiedy zmienna zależna od czasu odzwierciedlająca ekspozycję na lek została wprowadzona do modelu, wyniki nie uległy zmianie (P <0,001). To odkrycie wskazuje, że pacjenci przyjmujący nisoldypinę częściej mieli zawał mięśnia sercowego i mieli wcześniejszego niż pacjenci przyjmujący enalapryl. Przyczyny odstawienia badanego leku
Tabela 4. Tabela 4. Przyczyny zaprzestania stosowania badanego leku. Tabela 4 przedstawia przyczyny przerwania leczenia badanego przez 142 pacjentów w grupie nisoldipiny i 129 w grupie enalaprylu (P = 0,225). Znacznie więcej pacjentów przerwało stosowanie nisoldipiny niż enalapryl z powodu bólów głowy (P = 0,009). Znacznie więcej osób przerwało leczenie enalaprylem z powodu złego samopoczucia lub zmęczenia (p = 0,005) lub niekontrolowanego nadciśnienia (p = 0,04). Pacjenci nadal otrzymywali badany lek po przebytym zawale mięśnia sercowego, chyba że lekarz pierwszego kontaktu poprosił o przerwanie leczenia.
Dyskusja
Badanie ABCD zostało zaprojektowane w celu porównania wpływu kontroli ciśnienia krwi przy różnych intensywnościach i różnych rodzajów leków przeciwnadciśnieniowych na powikłania cukrzycy. W analizach danych dotyczących średniej z pięciu lat obserwacji kohorty z nadciśnieniem wykazano istotnie mniejszą częstość zawałów serca i zgonów wśród pacjentów losowo przydzielonych do enalaprilu z inhibitorem ACE niż wśród pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. do nisoldipiny bloker kanału wapniowego.
Ponieważ ustalenia opierają się na drugorzędowym punkcie końcowym badania, wyniki należy interpretować ostrożnie. Niemniej jednak występowała znacznie mniejsza częstość zawału mięśnia sercowego w grupie leczonej enalaprilem, mimo potencjalnie wyższego ryzyka sercowo-naczyniowego w tej grupie. Konkretnie, pacjenci losowo przydzieleni do otrzymywania enalaprylu mieli niższe stężenia cholesterolu HDL i wyższą częstość występowania nieprawidłowego wskaźnika kostka-ramię, który, jak wykazano, jest niezależnym czynnikiem prognostycznym śmierci z przyczyn sercowo-naczyniowych, 28,29 po wejściu do badania. Co więcej, różnica między dwoma badanymi lekami wciąż była uderzająca po dostosowaniu do innych zmiennych, które mogą wpływać na częstość występowania sercowo-naczyniowych punktów końcowych.
Inną zmienną zakłócającą, która mogła mieć wpływ na nasze wyniki, był odsetek pacjentów, którzy przerwali przypisany lek badany. Tempo przerwania leczenia nie różniło się istotnie w przypadku obu leków. Próbując rozwiązać ten problem, przeprowadziliśmy analizy czasu do wystąpienia, które obejmowały również współzmienną zależną od czasu odzwierciedlającą ekspozycję na lek. Wyniki wykazały, że krzywe przeżycia dla obu leków różniły się istotnie. Nie tylko pacjenci przydzieleni do enalaprylu rzadziej mieli zawał mięśnia sercowego, ale czas do pierwszego zdarzenia był dłuższy niż wśród pacjentów przypisanych do nisoldipiny, co dodatkowo potwierdza wyniki. Obecne sprawozdanie nie zawiera wyników z kohorty z normotensyjną, ponieważ Komitet Monitorujący Dane i Bezpieczeństwo nie stwierdził istotnej różnicy między pacjentami przypisanymi do dwóch leków w odniesieniu do zdarzeń sercowo-naczyniowych
[hasła pokrewne: atropina, bromazepam, diklofenak ]
[przypisy: baclofen alkoholizm, badanie trus, badanie żywej kropli krwi wrocław ]