polipy w nosie domowe sposoby ad

Głównym celem badania było określenie względnego wpływu umiarkowanej i intensywnej kontroli ciśnienia tętniczego krwi na zmianę odsetka klirensu kreatyniny zarówno u pacjentów z normotensją jak i nadciśnieniem tętniczym, z których wszyscy mieli NIDDM. Projekt badania ABCD został opisany wcześniej.19 Badanie zostało zatwierdzone przez instytucjonalną komisję recenzyjną Centrum Zdrowia Uniwersytetu w Colorado. Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną, świadomą zgodę. Uczestnicy badania
Pacjenci zakwalifikowani do badania ABCD byli w wieku od 40 do 74 lat w momencie rekrutacji i zostali zidentyfikowani według grup związanych z diagnozą z apteki i list rachunków uczestniczących systemów opieki zdrowotnej w obszarze metropolitalnym w Denver. Wszyscy pacjenci w badaniu ABCD mieli NIDDM, zdiagnozowaną zgodnie z kryteriami opartymi na kryteriach raportu Światowej Organizacji Zdrowia z 1985 r.20 Wszyscy objęci badaniem mieli rozkurczowe ciśnienie krwi 80 mm Hg lub wyższe i nie otrzymywali leków przeciwnadciśnieniowych w czasie randomizacji. Pacjenci zostali wykluczeni, jeśli mieli znaną alergię na blokery kanałów wapniowych dihydropirydyny lub inhibitory ACE, mieli zawał mięśnia sercowego lub udar mózgowo-naczyniowy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, przeszli operację pomostowania tętnic wieńcowych w ciągu ostatnich trzech miesięcy, mieli niestabilną dławicę piersiową pectoris w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, gdy zastoinowa niewydolność serca w III lub IV klasie New York Heart Association miała bezwzględną potrzebę leczenia inhibitorami ACE lub blokerami kanałów wapniowych, poddawano hemodializie lub dializie otrzewnowej lub stężenie kreatyniny w surowicy było większe niż 3 mg na decylitr (265 .mol na litr).
Podstawowa ocena
Podczas trwającego od 7 do 11 tygodni pojedynczego ślepego okresu przyjmowania placebo przeprowadzono wszystkie badania podstawowe.19 Chorobę sercowo-naczyniową zidentyfikowano w punkcie wyjściowym u pacjentów, którzy spełniali jedno lub więcej z następujących kryteriów: (1) choroba wieńcowa wskazane przez pacjenta z poprzedniego zawału mięśnia sercowego, pomostu aortalno-wieńcowego lub angioplastyki, wyniki elektrokardiograficzne zgodne z poprzednim zawałem mięśnia sercowego lub podstawowy test wysiłkowy na bieżni, który był dodatni dla niedokrwienia mięśnia sercowego; (2) dusznica bolesna, zidentyfikowana za pomocą kwestionariusza Rose21; (3) wypadek mózgowo-naczyniowy, zgłoszony przez pacjenta; (4) zastoinowa niewydolność serca; (5) nienormalny indeks kostka-ramię, zdefiniowany jako wartość mniejsza niż 0,9522; oraz (6) dowód przerostu lewej komory na elektrokardiogramie linii podstawowej. Szczegóły dotychczas przeprowadzonych badań zostały zgłoszone23
Randomizacja i terapia
Po okresie docierania placebo, średnie rozkurczowe ciśnienie krwi u każdego pacjenta określono podczas dwóch oddzielnych wizyt. Populację badaną następnie podzielono prospektywnie na dwie grupy, grupę bez nadciśnienia (średnie rozkurczowe ciśnienie krwi w linii podstawowej, 80 do 89 mm Hg) i grupę z nadciśnieniem (średnie rozkurczowe ciśnienie krwi linii podstawowej,> 90 mm Hg). W kohorcie z normotensją pacjenci zostali losowo przydzieleni do jednej z dwóch strategii leczenia: intensywnego leczenia w celu obniżenia rozkurczowego ciśnienia krwi o 10 mm Hg od średniej wartości linii podstawowej (z dalszym losowym przydzieleniem do otrzymywania nisoldipiny lub enalaprylu) lub umiarkowane leczenie bez zamierzonej zmiany rozkurczowego ciśnienia krwi w linii podstawowej (ci pacjenci zostali w ten sposób losowo przydzieleni do grupy otrzymującej placebo)
[podobne: hurtownia portfeli, agaricus, amiodaron ]
[hasła pokrewne: aktualne występowanie grzybów, ból pod lewą łopatką przyczyny, olej rydzowy właściwości ]