przychodnia ortopedyczna warszawa lindleya

Jest to potencjalnie pouczające, aby zbadać konsekwencje mutacji missense w genie RyR1, które były związane z miopatiami szkieletowymi, na których podstawie prawdopodobnie zmieniono homeostazę Ca2 + (31). Te zaburzenia genetyczne dostarczają krytycznie ważnych informacji na temat mechanizmów rozregulowania RyR1, które prowadzą do zaburzeń funkcji mięśni szkieletowych. Najszerzej przebadane mutacje RyR1 to te, które powodują złośliwą hipertermię (MH), która charakteryzuje się podatnością na ciężki, zagrażający życiu wzrost temperatury ciała i sztywnością mięśni po ekspozycji na fluorowany wziewny anestetyk taki jak halotan (29). Podstawą tego śmiertelnego zaburzenia jest wyzwalanie szybkiego i trwałego wzrostu wewnątrzkomórkowego Ca2 + w mięśniach z powodu hiperaktywacji kanałów RyR1 (32). Zidentyfikowano wiele mutacji RyR1 związanych z MH i stwierdzono, że grupują się w trzech regionach RyR1, końcu aminowym (aa 35 614), regionie centralnym (a1778-4458) i końcu karboksylowym (a 4796. 4,973) ( 33). Na ogół, zmutowane kanały RyR1 MH wykazują obniżoną wartość graniczną dla zależnej od Ca2 + aktywacji w obecności czynnika wyzwalającego MH (34, 35). To powoduje głęboką zmianę homeostazy Ca2 +, prowadzącą do katastrofy metabolicznej (36). Epizody MH mogą również w rzadkich przypadkach być wywoływane u osób podatnych przez ekspozycję na depolaryzującą rozluźniającą mięśnie sukcynylocholinę i forsowne ćwiczenia, jak również na przegrzanie u niemowląt, co sugeruje, że inne stresory środowiskowe mogą obniżać próg aktywacji zmutowanych kanałów RyR1 MH i powodować patologiczne SR Wydanie Ca2 + (37, 38). Należy zauważyć, że rzadkie mutacje w genie kodującym Cav1.1 mogą również powodować MH, co sugeruje, że zaburzone sprzężenie między Cav.1.1 i RyR1 może podobnie prowadzić do zwiększonej wrażliwości na czynniki aktywujące RyR1 (39). Leczenie ostrego epizodu MH polega obecnie na podawaniu dantrolenu, który zmniejsza uwalnianie Ca2 + za pośrednictwem RyR1 (40), chociaż mechanizm, w którym pośredniczy ten efekt, nie jest w pełni zrozumiały. W przeciwieństwie do MH, która stanowi ostry kryzys u normalnie zdrowej osoby, inna grupa mutacji RyR1 powoduje centralną chorobę rdzeniową (CCD), wrodzoną miopatię, która występuje w okresie niemowlęcym i charakteryzuje się słabym napięciem mięśniowym, osłabieniem mięśni i układem mięśniowo-szkieletowym. anomalie (41. 44). Wiele mutacji RyR1 związanych z CCD jest związanych z nieszczelnymi kanałami RyR1 (44, 45). Wynikające z tego chroniczne przeciekanie SR Ca2 + podnosi mioplazmatyczne poziomy Ca2 +, co prowadzi do dysfunkcji mitochondriów, dezorganizacji miofibrylarnej i uszkodzenia mięśni (44. 46). Choroba charakteryzuje się zmianami w centrum mięśniaków typu I (tak zwane zmiany rdzeniowe), niedoborem enzymów oksydacyjnych, dezorganizacją miofibrylarną, zmiennym włóknieniem śródmiąższowym i niedoborem włókien typu II (47). Mutacje RyR1 związane z mutacją RyR1 w regionie porów RyR1 prowadzą do rozłączenia uwalniania Ca2 + z Sarcolemma (48). Nie ma wyraźnego podziału między MH i CCD, zarówno klinicznie, jak i pod względem funkcji RyR1 (31, 33, 45), i, co ciekawe, niektóre mutacje RyR1 zostały połączone z połączonym fenotypem MH i CCD (31). Obecnie brakuje kompleksowego wyjaśnienia różnic fenotypowych między MH a CCD. Jednakże zasugerowano, że klasyfikacja funkcjonalna oparta na nieszczelności RyR1 może być pouczająca, ze skromnym. Skompensowanym nieszczelnością. (tj. wyciek Ca2 + zrównoważony przez wychwyt zwrotny Ca2 + w stanie ustalonym), powodując fenotyp MH i niewyrównaną nieszczelność. (tj. wyciek Ca2 +, który nie jest skutecznie zrównoważony przez wychwyt zwrotny Ca2 +), co daje mieszany fenotyp MH i CCD (33, 49). Aby jeszcze bardziej komplikować sprawę, w rodzinach prezentujących spektrum miopatii zidentyfikowano rzadkie mutacje recesywne w RyR1.
[przypisy: artefakty ruchowe, badanie trus, złamanie collesa ]