syrop z pączkow sosnowych opinie

Podobny wzór wyników zaobserwowano w 5 oddzielnych eksperymentach. (c) Analiza Western blot dla ekspresji genów MVNP i MVM w jednojądrzastych komórkach szpikowych transdukowanych konstruktami retrowirusowymi zawierającymi gen MVNP lub MVM. Komórki jednojądrzaste szpiku uległy transdukcji genem MVNP lub MVM; po 3 dniach komórki poddano lizie i lizaty poddano analizie Western blot. Transdukowane komórki MVNP eksprymowały tylko białko MVNP, a transdukowane komórki MVM eksprymowały tylko białko MVM. Tworzenie OCL i resorpcja kości przez komórki transfekowane MVNP i MVM, CFU-GM. Traktowanie transdukowanych komórek MVNP 1,25 (OH) 2D3 (Tabela 1) znacząco zwiększyło liczbę komórek wielojądrowych podobnych do OCL, co określono na podstawie ich reaktywności krzyżowej z przeciwciałem monoklonalnym 23c6 i liczby jąder na wielojądrzastych komórka utworzona przez transdukowane komórki MVNP (Tabela 1). Transdukowane komórki MVM i prawidłowe komórki szpiku kostnego tworzyły podobną liczbę komórek wielojądrowych po 3 tygodniach (Tabela 1). Ponadto, komórki wielojądrowe utworzone przez stransdukowane przez MVNP ludzkie komórki szpiku kostnego różniły się morfologicznie od komórek nie transdukowanych i transdukowanych EV i MVM (Figura 2a). Komórki wielojądrowe utworzone przez transdukowane komórki MVNP zawierały wiele więcej jąder na 23 c6-dodatnich, wielojądrowych komórkach i były znacznie większe niż komórki wielojądrowe pochodzące z transdukowanych lub niewytransdukowanych komórek EV lub MVM normalnych komórek szpiku kostnego. W przeciwieństwie do tego, nie było znaczącej zmiany poziomów tworzenia OCL lub morfologii OCL między transdukowanymi MVM i normalnymi ludzkimi komórkami szpiku kostnego transdukowanymi z EV. Figura 2OCL i resorpcja kości przez transdukowane MVNP komórki CFU-GM. (a) Po lewej: komórki wielojądrowe utworzone z komórek poddanych transfekcji EV traktowanych 10. 8M 1,25- (OH) 2D3 przez 2 tygodnie, barwionych 23c6, przeciwciałem monoklonalnym, które identyfikuje OCL. Z prawej: komórki wielojądrowe utworzone z transdukowanych komórek MVNP traktowanych 10. 8M 1,25- (OH) 2D3 przez 2 tygodnie, barwione 23c6, przeciwciałem monoklonalnym, które identyfikuje OCL. Podobnie, duże wielojądrzaste komórki zostały utworzone przez transdukowane komórki MVNP w 10 niezależnych eksperymentach. (b) luki resorpcji na plastrach zębiny utworzone przez komórki wielojądrowe pochodzące z transfekowanych komórek. Komórki pochodzące CFU-GM . hodowano z 10 (8 M M 1,25- (OH) 2D3, jak opisano w Metodach. Po utworzeniu komórek wielojądrzastych dodano plasterki zębiny, pozostawiono na tydzień, a następnie poddano obróbce pod mikroskopem (x 100). Podobne wyniki wykryto w 2 niezależnych eksperymentach. Tabela Wykształcanie komórek zarodkowych przez transdukowane komórki jednojądrzaste Ponadto, zdolność resorpcyjną komórek wielojądrowych utworzonych przez transdukowane komórki MVNP traktowane 1,25- (OH) 2D3 była znacząco zwiększona (5-krotnie) w porównaniu z komórkami transdukowanymi genem MVM lub EV lub nie transdukowane komórki. Liczba luk resorpcyjnych na komórkach transfekowanych MVNP i EV wynosiła 50. 8 i 10. 2 (średnia . SEM), odpowiednio. Bardzo duże luki resorpcyjne zostały utworzone przez transdukowane komórki MVNP na powierzchni plastra zębiny (Figura 2b). 1,25- (OH) 2D3 czułość komórek pochodzących z CFU-GM . transfekowanych MVNP i MVM. Transdukowane komórki MVNP wykazywały zwiększoną wrażliwość na 1,25 (OH) 2D3. Maksymalne liczby OCL utworzone przez transdukowane komórki MVNP wystąpiły przy stężeniach 1,25- (OH) 2D3 między 10. 9 a 10. 10 M. Komórkowych transdukowanych MVNP utworzono OCL w stężeniach 1,25- (OH) 2D3, które były o log niższe niż wymagane dla komórek transdukowanych EV lub MVM (Figura 3a). Figura 31,25- (OH) 2D3 wrażliwość komórek pochodzących z CFU-GMF transfekowanych MVNP i MVM. (a) Wpływ 1,25- (OH) 2D3 na tworzenie komórek wielojądrowych przez komórki pochodzące z CFU-GM. transdukowanych MVNP, MVM lub EV. Transdukowane komórki (105 komórek / studzienkę) hodowano do tworzenia komórek wielojądrzastych w obecności 10 (11 M do 10 <8 M 1,25 (OH) 2D3, jak opisano w Metodach [więcej w: urobilinogen, acetylowany adypinian diskrobiowy, baclofen alkoholizm ]