Użyteczność genotypu apolipoproteiny E w diagnostyce choroby Alzheimera

W przypadku rozpoznania klinicznego choroby Alzheimera kryteria Narodowego Instytutu Zaburzeń Neurologicznych i Komunikacyjnych (NINCDS) oraz Stowarzyszenia Chorych na Alzheimera i Chorób Pokrewnych (ADRDA), z których jedna obejmuje zalecane badania laboratoryjne i obrazowanie mózgu, doskonała niezawodność2-4 i ważność.5-8 Obecność u pacjenta z demencją jednego lub więcej alleli .4 genu apolipoproteiny E (APOE .4), w porównaniu z allelami .3 i .2, konsekwentnie wiązała się z chorobą Alzheimera .9-11 W kilku małych badaniach pośmiertnych genotypu APOE w rozpoznaniu klinicznym choroby Alzheimera wrażliwość allelu APOE .4 wahała się od 46 do 78 procent, natomiast swoistość wynosiła prawie 100 procent. 12 Dwa dodatkowe badania zgłosiło wątpliwości co do wartości genotypu APOE w diagnozie, ale nie uwzględniało również potwierdzenia po śmierci [15,4,15] Aby ocenić przydatność genotypu APOE w diagnozowaniu choroby Alzheimera wśród osób z demencją, zebraliśmy dane z 26 ośrodków choroby Alzheimera w Stanach Zjednoczonych dla pacjentów z patologicznymi diagnozami otępienia o różnych przyczynach, u których określono genotypy APOE. Przy pomocy patologicznej diagnozy choroby Alzheimera jako standardu porównaliśmy czułość i swoistość diagnozy klinicznej choroby Alzheimera, genotypu APOE oraz diagnozy klinicznej i genotypu APOE ustalonego sekwencyjnie.
Metody
Przedmioty
Dokonaliśmy przeglądu klinicznych rozpoznań i diagnoz uzyskanych podczas autopsji u 3177 pacjentów w odniesieniu do 26 ośrodków choroby Alzheimera w celu oceny otępienia. Zapisane zmienne demograficzne obejmowały wiek w momencie rozpoznania klinicznego demencji, wiek w chwili zgonu, płeć i grupę etniczną.16 Wszystkie kliniczne i patologiczne diagnozy zostały wykonane bez wiedzy na temat genotypu APOE. Każde centrum uzyskało zgodę na przeprowadzenie dochodzenia od swojej instytucjonalnej komisji odwoławczej.
Kryteria NINCDS-ADRDA, kryteria trzeciego wydania Podręcznika diagnostyczno-statystycznego zaburzeń psychicznych (DSM-III) 17 i trzecie wydanie, poprawione (DSM-III-R), 18 lub kryteria Cummingsa i Bensona 19, które są do siebie podobne, zostały użyte do klinicznej diagnozy choroby Alzheimera. Kryteria te są oparte na badaniach klinicznych, biochemicznych i radiologicznych. Kryteria diagnozy klinicznej otępienia naczyniowego, które również były podobne, były zalecane przez National Institute of Neurological Disorders and Stroke oraz Association Internationale pour la Recherche et l Enseignement en Neurosciences20 lub Chui i wsp.21 W chorobie Parkinsona , kryteria Hughesa i wsp.22 zostały użyte w połączeniu z kryteriami DSM-III17 lub DSM-III-R .18
Diagnoza neuropatologiczna
Pierwotne i wtórne diagnozy neuropatologiczne obejmowały określoną, prawdopodobną i możliwą chorobę Alzheimera; zdecydowana choroba Parkinsona; zmiany związane z chorobą Parkinsona; choroba naczyń mózgowych; Choroba Picka; zanik płatów bez ciała Pick; i inne choroby. W większości ośrodków diagnozy były oparte na standaryzowanych kryteriach neuropatologicznych od konsorcjum do ustanowienia rejestru choroby Alzheimera (CERAD) 23. Niektóre ośrodki stosowały kryteria Chachaturian24 do diagnozy choroby Alzheimera, które są podobne do kryteriów CERAD.
[przypisy: flexagen, disulfiram, bikalutamid ]
[patrz też: artefakty ruchowe, ashwagandha skutki uboczne, babka płesznik dawkowanie ]